seel

19 tekstów – auto­rem jest seel.

myślisz, że po słowie "żałuję" doz­nam am­nezji ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 kwietnia 2011, 21:34

te­raźniej­sze życie to co­raz częściej ciągłe: "....ga­zu, ga­zu, ga­zu !!!" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 kwietnia 2011, 14:30

Ja­kie to dziw­ne: w imię miłości człowiek ro­bi z siebie kom­plet­ne­go kre­tyna ! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 kwietnia 2011, 21:50

Dżen­telmen - mężczyz­na, który zaw­sze pa­mięta o urodzi­nach ko­biety, lecz nig­dy nie pa­mięta ile ma lat ! 

myśl
zebrała 26 fiszek • 31 stycznia 2011, 18:52

cza­sem bar­dzo małe rzeczy mogą spo­wodo­wać ol­brzy­mie zmiany… 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 stycznia 2011, 21:51

Jeśli chcesz ciągle kłamać, mu­sisz mieć re­wela­cyjną pa­mięć, bar­dzo szyb­ko możesz się pogubić... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 11 października 2010, 20:16

Człowiek uczy się życia od przy­jaciół, a także od wrogów... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 października 2010, 20:44

Każdy może być oj­cem, lecz tyl­ko ktoś wyjątko­wy będzie Tatą … 

myśl
zebrała 70 fiszek • 3 października 2010, 21:56

Le­piej jest nie odzy­wać się wca­le i wy­dać się głupim, niż odez­wać się i roz­wiać wszel­kie wątpliwości… 

myśl • 30 września 2010, 22:21

Nie przy­wiązuj się do nicze­go, cze­go nie możesz szyb­ko opuścić. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 września 2010, 21:53

seel

GG 12405520

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

seel

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność